Herbestemming 360°

Het aantal agrarische bedrijven in Nederland is dalende vanwege verschillende oorzaken. Het is een proces dat ook de komende decennia zal doorgaan. Onderzoek heeft uitgewezen dat er naar verwachting in 2030 ruim 24.000 bedrijven gestopt zullen zijn en er een omvangrijke leegstand zal ontstaan.

Vrijkomende boerenerven bieden echter ruimte aan nieuwe activiteiten in het landelijk gebied. Daarbij kan gedacht worden aan een woon-, recreatie-, werk- of zorgfunctie.

Jarenlang zijn deze nieuwe functies in het landelijk gebied tegengehouden door de overheid. De afgelopen jaren is echter een kentering gaande: de overheid ziet vrijkomende boerenerven in toenemende mate als een kans voor revitalisering van het landelijk gebied. Het nationale, provinciale en gemeentelijke beleid wordt daar dan ook steeds meer op aangepast.

Het toestaan van nieuwe functies op een boerenerf, ook wel herbestemming genoemd, gaat echter niet over één nacht ijs. Het is daarom van belang om, bij een voorziene beëindiging van de bedrijfsactiviteiten, vooraf duidelijk de wensen voor de toekomst in beeld te hebben en tijdig daartoe het traject in te zetten.

Het is een proces
dat ook de komende
decennia zal
doorgaan.

HB360° is een dienstverlening van
Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau LLP.

Postbus 779
5400 AT Uden
Liessenstraat 3
5405 AH Uden
tel 0413-241060
fax 0413-241070

Herbestemming 360°, een initiatief van
Remie, helpt u graag bij dit traject

Remie is een fiscaal, juridisch en bedrijfseconomisch adviesbureau dat al jaren prominent aanwezig is in de agrarische sector. Met het herbestemmen van agrarische percelen hebben wij inmiddels veel ervaring opgedaan. Doordat ons kantoor beschikt over juristen, fiscalisten en bedrijfsadviseurs kunnen wij u tijdens het traject van herbestemmen bijstaan van het begin tot het eind.

Herbestemming 360° bekijkt uw vrijkomende boerenerf dan ook van alle kanten: fiscaal, juridisch èn bedrijfseconomisch. 360 graden dus! Daarnaast is er volop aandacht voor een persoonlijke aanpak. Persoonlijk, betrokken en deskundig!

Om te komen tot deze 360° wordt een vier-stappen-plan uitgevoerd:

1. Het in kaart brengen
van de wensen van de
ondernemer
2. Het verzamelen van
gegevens
3. Uitvoeren Quick Scan
4. Vervolgtraject

1

Het in kaart brengen van
de wensen van de ondernemer

Tijdens stap 1 zal een gesprek met de ondernemer plaatsvinden. In dit gesprek worden de wensen van de ondernemer in kaart gebracht.

Daarbij komen onder andere de volgende vragen ter sprake:

• Bent u voornemens om te stoppen met uw agrarisch bedrijf?
• En zo ja, op welke termijn?
• Wilt u daarna in de bedrijfswoning blijven wonen?
• Wat wilt u doen met de bedrijfsbebouwing?
• Zijn er wellicht al geïnteresseerden voor het perceel?

Het oriënterende gesprek zal geheel kosteloos zijn.

2

Het verzamelen van gegevens

Tijdens stap 2 worden de gegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Quick Scan (stap 3). Daarbij kunt u denken aan gegevens uit het kadaster, het bestemmingsplan, relevante wet- en regelgeving en natuurlijk de aan u verleende vergunningen. Ook zal bijzondere aandacht worden geschonken aan de ligging van de locatie.

Een bezoek aan de locatie is dan ook zeker
een onderdeel van de tweede stap.

3

Uitvoeren Quick Scan

Tijdens stap 3 wordt de Quick Scan uitgevoerd. Met de Quick Scan maken we in een kort tijdsbestek van enkele weken de gevolgen en mogelijkheden van uw vrijkomende boerenerf op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu inzichtelijk.

In de Quick Scan worden bijvoorbeeld in beeld gebracht welke nieuwe bestemmingen en functies mogelijk zijn op uw perceel en of er mogelijkheden zijn om te blijven wonen in de huidige bedrijfswoning. Eventueel kan nog in beeld worden gebracht wat de uitbreidingsmogelijkheden zijn binnen de milieuvergunning.

Daarbij kunt u ook denken aan het houden van andere diersoorten.

4

Vervolgtraject

bekeken worden welk vervolgtraject gevolgd zal moeten worden. De keuze hierbij is uiteindelijk afhankelijk van de resultaten van de

Quick Scan.

Indien uit de Quick Scan blijkt dat herbestemmen kansrijk is, dan zal een planologische procedure bij de gemeente moeten worden opgestart. Denk daarbij aan het indienen van een principeverzoek en het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing. Daarnaast zal ook gekeken moeten worden naar de fiscale en bedrijfseconomische gevolgen van het herbestemmen. Wat is bijvoorbeeld de rol van de bank in dit traject? Wijzigt de ondernemingsvorm? Zijn er wellicht subsidies waarop een beroep kan worden gedaan?

Het doel van het vervolgtraject is uiteindelijk
om te komen tot een zo optimaal mogelijk resultaat
met economische waarde dat aansluit bij de
wensen van de ondernemer.